1. SPLOŠNI POGOJI

Pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pogoji) so objavljeni na spletni strani www.toko.si (v nadaljevanju: spletna stran). S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je sodelujoči s temi pogoji seznanjen in jih sprejema ter da bo v nagradni igri sodeloval v skladu s temi pogoji. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani.

Organizator nagradne igre »Born to go« (v nadaljevanju: nagradna igra) je TOKO, d. o. o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: TOKO). Igra poteka na uradnih prodajnih mestih Samsonite in Toko, Facebook strani Samsonite, Instagram strani Samsonite in na spletni strani od 15. 7. 2019 do vključno 29. 9. 2019, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro podaljša ali skrajša in o tem obvesti sodelujoče na spletni strani.

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (rezidenti Republike Slovenije), ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ki v nagradni igri ne morejo sodelovati (v nadaljevanju: sodelujoči). Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre.

Na uradnem prodajnem mestu
Po oddaji svojih podatkov (ime in priimek, e-mail) in odgovoru na vprašanje sodelujoči sodeluje v nagradni igri. Sodeluje lahko tudi z nakupom kateregakoli izdelka ob izpolnitvi osebnih podatkov na letaku. S sodelovanjem v igri se sodelujoči strinja, da se obenem prijavi na mesečne e-novice TOKO.
Na Facebook strani
Sodelujoči odgovori na nagradno vprašanje v komentarju pod objavo, ki je namenjena nagradni igri.
Na Instagram strani
Sodelujoči odgovori na nagradno vprašanje v komentarju pod objavo, ki je namenjena nagradni igri.
Nakupi na spletni strani
Vsi, ki v času nagradne igre opravite nakup na spletni strani, avtomatsko sodelujete še v žrebu za nagrade. V kolikor v igri ne želite sodelovati, nas o tem obvestite preko elektronske pošte info@toko.si do 29. 9. 2019.


Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado. 11 nagrajencev izbere 3-članska komisija največ 7 dni po koncu nagradne igre. Nad izborom komisije pritožba ni mogoča. O izboru se naredi uraden zapisnik.

Vsak elektronski naslov ali uporabniški profil lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. Če sodelujoči sodeluje z istim elektronskim naslovom večkrat, se pred nagradnim izborom takšne elektronske naslove izloči, tako da se isti elektronski naslov upošteva le enkrat. Elektronski naslovi istega sodelujočega se pred žrebanjem izločijo (pri tem se preverjajo ime in priimek ter morebitna podobnost elektronskih naslovov oziroma drugi znaki, ki kažejo na istega sodelujočega).

Sodelujoči, ki bodo izžrebani, soglašajo z javno objavo svojega imena in priimka na spletni strani in družbenih omrežjih organizatorja z namenom obveščanja o nagradah in prevzemu nagrad.

3. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRADE

Sodelujoči sodelujejo v žrebanju za nagrade:

Glavna nagrada: kovček Samsonite Cosmolite 69 cm (1x), vrednost nagrade na dan 15. 7. 2019 je 435 €

Dodatne nagrade: Samsonite potovalni vzglavnik (10x), vrednost nagrade na dan 15. 7. 2019 je 10 €

 

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade za drug izdelek. Nagrade so prenosljive, pri čemer mora oseba, na katero se prenese nagrada, izpolnjevati določene pogoje in zahteve iz teh splošnih pogojev.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana oseba:

-          ne izpolnjuje pogojev in zahtev, določenih s temi splošnimi pogoji,

-          ne spoštuje teh pogojev;

-          je bila izžrebana v nasprotju s temi pogoji;

-          ni podala svojih resničnih podatkov;

-          smeti nagradno igro (spam) oziroma strežnik, kjer se nahaja obrazec za nagradno igro, ali na drug način s pomočjo nagradne igre obremenjuje strežnik;

-          pri sodelovanju v nagradni igri ne upošteva veljavnih predpisov in etike in pravil lepega vedenja na svetovnem spletu.

V razmerju do takega sodelujočega oziroma izžrebanca organizator postane prost vseh obveznosti, v njegovi lastni presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil drugemu sodelujočemu ali ne.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletnih straneh in družbenih omrežjih organizatorja. Nagrajenci bodo obveščeni tudi prek elektronske pošte, na katero morajo v roku 7 delovnih dni od prejema poziva odgovoriti v skladu z zahtevanimi podatki (organizatorju morajo za prejem nagrade posredovati tudi davčno številko). Organizator ne odgovarja za primer, če nagrada ni dostavljena zaradi napačno posredovanih podatkov v nagradni igri. Nagrajenec prejme po posredovanju vseh zahtevanih podatkov obvestilo o načinu prejema nagrade. Sodelujoči je v času trajanja nagradne igre upravičen do ene nagrade.

Če nagrajenec v zahtevanem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih na podlagi teh pogojev do nagrajenca. Prav tako se šteje, da se nagrajenec odpoveduje nagradi, če je ne prevzame do vključno 1. 12. 2019.

4. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca nagrade odvedel akontacijo dohodnine od vrednosti nagrade v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitnikom nagrad po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajence.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro, o čemer bodo sodelujoči obveščeni na istem mestu, kot poteka ta nagradna igra. V primeru odpovedi nagradne igre organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede pravice do izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog pravice do izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki izpolnjuje tukaj določene pogoje in je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pogoji.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izrecno dovoljuje, da organizator Toko d.o.o. kot upravljalec osebnih podatkov, vse na spletni strani in na uradnem prodajnem mestu pridobljene podatke o sodelujočem (ime, priimek, elektronski naslov, odgovori; v primeru podelitve nagrade pa tudi naslov, davčna številka in davčna izpostava) obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter jih uporablja samo za spodaj navedene namene. Organizator osebnih podatkov sodelujočih brez izrecnega soglasja ne bo posredoval tretjim osebam.

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri jamči, da so podatki, ki jih pošilja, pravilni in resnični. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, takšne sodelujoče izloči. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne more sodelovati v nagradni igri.

Nagradna igra je namenjena tistim, ki želijo biti obveščeni o vsebinah s področja potovanj in nove ponudbe izdelkov na spletni strani, ki so prilagojena njihovim potrebam in nam v ta namen dajo svojo privolitev. Prijetna izkušnja, prilagojena potrebam in zahtevam sodelujočim s končnim ciljem najti optimalne produkte za sodelujoče, je glavno vodilo organizatorja pri uporabi osebnih podatkov sodelujočih.

Privolitev za uporabo zgoraj navedenih podatkov do preklica omogoča prilagajanje ponudbe in drugih storitev organizatorja potrebam sodelujočih za namen primerne obveščenosti in zadovoljstva sodelujočih, kar obsega naslednje aktivnosti in oblike obdelave: neposredno in/ali ciljano trženje (obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, pošiljanje novic, ponudb, oglasnega gradiva, vabil na informativne dogodke, voščilnih, lastnih časopisov in revij, nagradnih iger), statistično obdelavo, trženjsko raziskovanje, profiliranje in spremljanje nakupnega obnašanja, ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil, kot tudi namen izvedbe te nagradne igre in podelitve nagrad. Podatki se obdelujejo do preklica s strani sodelujočega.

Interese, temeljne pravice in svoboščine sodelujočih organizator varuje v skladu z vsemi predpisi in notranjimi akti ter dobrimi praksami in ob tem zagotavlja varno uporabo podatkov sodelujočih. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za navedene namene lahko sodelujoči kadarkoli prekliče brez kakršnihkoli posledic. Več o pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih sodelujoči s privolitvijo daje organizatorju v obdelavo, in načinov uveljavljanja zahtevkov, je dostopnih na spletnih straneh organizatorja.

Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre do vključno 29. 9. 2019 zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri in/ali izbris svojih osebnih podatkov. Preklic sodelujoči izvede s kontaktiranjem info@toko.si tako, da pošlje odjavni mail s pripisom "Born to go" in prošnjo za izbris.

6. REŠEVANJE PRITOŽB

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ti pogoji za prevladujoče glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pogojev določa izključno organizator.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 15. 7. 2019